Header-left
Header-right

Projekty

Projekty | Projekt TRANS³Net

Zdjęcie 2

Projekt TRANS³Net jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Central Europe.  

 

W realizację projektu zaangażowanych jest dziewięciu partnerów z trzech krajów (Polska, Niemcy, Czechy), po trzech przedstawicieli nauki, lokalnych władz oraz instytucji działających na rzecz biznesu i gospodarki:

1. Technische Universität Dresden

2. Bautzen Innovation Centre

3. Economic Development Corporation Ore Mountains

4. Wroclaw University of Science and Technology

5. Lower Silesian Voivodeship

6. Wroclaw Regional Development Agency

7. The J. E. Purkyne University in Usti nad Labem

8. District Chamber of Commerce Děčín

9. Economic and Social Council of the Ústí Region

 

Celem projektu jest wypracowanie procedur, metod, narzędzi oraz korzystnych ram organizacyjnych dla lepszego interdyscyplinarnego transferu wiedzy i technologii.

Kluczowym zadaniem i ideą partnerów jest wspieranie innowacyjności w Europie Centralnej poprzez stworzenie warunków dla zbudowania sprawnie działających struktur i procedur na rzecz innowacyjności.

Ponadto projekt skupi się na zbudowaniu sprawnego systemu innowacji wspierającego Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

W regionie dolnośląskim system ma obejmować przede wszystkim przemysł chemiczny oraz wytwórczy maszyn i urządzeń.

Jak pokazują badania – pogranicze Niemiec, Czech i Polski charakteryzuje się niskim poziomem współpracy transregionalnej pomiędzy nauką a przemysłem.

W związku z tym jednym z podstawowych wyzwań będzie połączenie światów innowacji, instytucji technologicznych i stworzenie sprzyjającego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości.

Partnerzy projektu będą starać się zbudować silne więzi oraz współpracę między „promotorami transferu” i podmiotami sfery naukowej, gospodarczej, jak i publicznej. W ramach projektu powstanie katalog działań pilotażowych pomagających zainicjować kontakty transregionalne.

Oprócz strategii transferu, która zostanie opracowana w projekcie, powstanie model biznesowy, który umożliwi jej kontynuację. Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości jak ważna w budowaniu innowacyjnych rozwiązań jest współpraca pomiędzy sferą biznesu i nauki, co z pewnością przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju regionów pogranicza.

Dotychczas w ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

 

I. Kick-off Meeting TRANS³Net, 23– 24 sierpnia 2016 r., Drezno

Spotkanie było oficjalnym rozpoczęciem projektu TRANS³Net. Wzięło w nim udział 26 przedstawicieli dziewięciu partnerów projektu z regionu pogranicza polsko–czesko–niemieckiego.

W trakcie spotkania partnerzy projektu wymienili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat zasad prowadzenia transferu technologii w z uwzględnieniem warunków organizacyjnych i przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach.

Uczestnicy spotkania zdefiniowali model referencyjny opisujący wspólne rozumienie transferu technologii przez wszystkich partnerów projektu.

Ustalono, że opracowane, podczas tego spotkania, wyniki będą podstawą do powstającej bazy promotorów transferu technologii na obszarze pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

Zarazem zadecydowano, że mapa promotorów (która ma przyczynić się do rozwoju współpracy miedzy promotorami i do inicjowania projektów transnarodowych na polsko-czesko-niemieckim pograniczu) obejmie: dane kontaktowe, doświadczenie, umiejętności oraz zakres działalności.

 

II. Spotkanie partnerów projektu, 1–2 grudnia 2016 r., Drezno

Na początku grudnia 2016 r. dwudziestu przedstawicieli partnerów projektu spotkało się w Dreźnie w celu przedyskutowania dotychczasowych osiągnięć w projekcie oraz omówienia przyszłych zadań.

Przedstawiono wstępne założenia opracowanej przez lidera projektu Strategii Komunikacji oraz poddano pod dyskusję przygotowaną wstępną agendę spotkania sieciującego promotorów transferu technologii, zaplanowanego na 6 kwietnia 2017 r. w Budziszynie.

Na spotkaniu podsumowano również, przeprowadzony przez wszystkich partnerów projektu, test specjalnego kwestionariusza, które ma służyć do właściwej identyfikacji promotorów transferu technologii w regionie pogranicza polsko – czesko – niemieckiego.

 

III. Transnational Transfer Promotor Event, 6 kwietnia 2017 r., Budziszyn Celem wydarzenia było zbudowanie relacji i wspólnego zaufania między przybyłymi 28 ‘promotorami transferu’, pochodzącymi ze wszystkich trzech krajów – Niemiec, Czech i Polski. Spotkanie w Centrum Innowacji w Budziszynie zostało wykorzystane do pracy nad analizą SWOT aby zidentyfikować mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Dobrze opracowana analiza będzie podstawą do opracowania strategii.

 

IV. Warsztat strategiczny transnarodowej sieci współpracy promotorów transferu technologii, 10 października 2017 r., Wrocław

Spotkanie odbyło się na Politechnice Wrocławskiej i wzięło w nim udział ok. 40 osób, m.in. przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskiego Parku Technologicznego, Politechniki Drezdeńskiej, Rady Gospodarczej regionu Ústí i Politechniki Wrocławskiej.

Warsztaty zakończyły się dyskusją o strategii transnarodowej współpracy promotorów transferu technologii – jej ostateczny kształt zaproponuje Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, jeden z partnerów projektu TRANS³Net.

 

V. TRANS³Net.visit, 9 listopada 2017 r., Litvínov Wizyta studyjna TRANS³Net odbyła się w Chempark Litvinov.

Wzięli w niej udział: naukowcy, przedstawiciele MŚP i promotorzy transferu technologii.

Uczestnicy poznali UniCRE, najbardziej znany ośrodek badawczy przemysłu chemicznego w czeskim regionie Ústí.

 

VI. TRANS³Net.training, 15 listopad, Ústí nad Łabą i Drezno.

Spotkanie miało za zadanie skupić się na poznaniu konkretnych tematów transnarodowego transferu: - identyfikacja i ocena pomysłów badawczych - struktury gospodarcze i administracyjne oraz programy finansowania projektów badawczych w Czechach i Saksonii.

W każdym z powyższych wydarzeń uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz osoby przez nich zaproszone.


pliki


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl