Header-wide-en

Projekty

Projekty | INTERREG IV C District +

District

Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

 

Informacje na temat  Interreg IV C można odnaleść na stronach internetowych:

 

http://www.interreg4c.net    oraz     http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

 

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Celu 3 (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Głównym celem programu jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej. Działania w ramach program mają charakter międzyregionalny i koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk wypracowanych w danym obszarze politykiregionalnej.

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 

Cele szczegółowe projektu:
Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
• Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

 

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:
• Toskania (Włochy)
• West Midlands (Wielka Brytania)
• Dolny Śląsk (Polska)
• Saksonia-Anhalt (Niemcy)
• Västra Götaland (Szwecja)
• Braszów (Rumunia)

 

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

 

W ramach projektu przewiduje się realizację podprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie.

Zatwierdzone podprojekty realizują zagadnienia:

• Finansowanie firm typu start-up i spin-off
• Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
• Strategie internacjonalizacji
• Inicjatywy klastrowe
• Inkubatory oraz Parki Technologiczne
• Eco-innowacje

 

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji Komitet Sterujący projektu District+ rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację podprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł sie subprojekt przygotowany przez partnerstwo, w skład którego wchodzi Politechnika Wrocławska Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości - Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New UE Member States (EAST_INNO_TRANSFER). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

                


gallery


Logo_475


Login


AIP registration
      1. Fill in form online.
      2. Print it
      3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl