Header-wide-en

News

News | Dolnośląski Bon na Innowacje

Dbni

W ramach projektu MMŚP może zlecić realizację usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych  jednostce naukowej.

 

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

-konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,

-wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową.Usługa może obejmować:

 • audyt technologiczny , zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania usługi;
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
 •                 opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
 •                wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

 

 

Przedmiotem usługi mogą być badania przemysłowe, bądź prace rozwojowe lub badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska").

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych 76 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi.

Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa. Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

 

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:

1. Złożenie przez Przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Projektu

↓ 2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa (jeżeli pozytywna to)

↓ 3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

↓ 4. Złożenie Wniosku w formie papierowej

↓ 5. Weryfikacja formalna Wniosku

↓ 6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku (jeżeli pozytywna to)

↓ 7. Decyzja o przyznaniu Grantu

↓ 8. Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

↓ 9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

↓ 10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

↓ 11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

↓ 12. Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

↓ 13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację (jeżeli pozytywna to)

↓ 14. Wypłata Grantu

 

 

Nabór jest realizowany w okresie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku

BIURO PROJEKTU

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

Tel.: 71 776 91 77

E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Tel.: 74 64 80 450

E-mail: bon@darr.pl


Login


AIP registration
   1. Fill in form online.
   2. Print it
   3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl